Byl zřízen Evropský úřad pro umělou inteligenci. Co o European AI Office víme?

Evropský úřad pro umělou inteligenci se stane centrem odbornosti na umělou inteligenci v rámci EU. Bude hrát klíčovou roli při implementaci nařízení EU AI Act a podporovat vývoj a používání důvěryhodné umělé inteligence.

Úřad zřízen v rámci Evropské komise

European AI Office byl zřízen v rámci Evropské komise jako součást Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie a tvoří základ pro jednotný evropský systém správy AI. EU si klade za cíl zajistit, aby byla umělá inteligence bezpečná a důvěryhodná. Pro tento účel je nařízení AI Act prvním komplexním regulatorním rámcem o umělé inteligenci na světě, který zaručuje bezpečnost a základní práva lidí. Zároveň oskytuje právní jistotu podnikům ve 27 členských státech.

Úřad bude hrát klíčovou roli při implementaci aktu tím, že podpoří správní orgány v členských státech v jejich úkolech. Bude primárně prosazovat pravidla pro modely umělé inteligence obecného účelu. To je podpořeno pravomocemi udělenými Komisi včetně schopnosti provádět hodnocení modelů umělé inteligence obecného účelu, požadovat informace a opatření od poskytovatelů modelů a uplatňovat sankce. Evropský úřad pro umělou inteligenci také podporuje inovativní ekosystém důvěryhodné AI, aby bylo možné využít společenské a ekonomické přínosy. Zajistí strategický, koherentní a efektivní evropský přístup k umělé inteligenci na mezinárodní úrovni, stane se globálním referenčním bodem.

Spolupráce napříč skupinami

Pro dobře informované rozhodování spolupracuje kancelář pro umělou inteligenci s členskými státy a širší odbornou komunitou prostřednictvím dedikovaných fór a expertních skupin. Ty kombinují znalosti z vědecké komunity, průmyslu, think-tanků, institucí i open-source ekosystému, čímž zajistí, že názory různých skupin a jejich odbornost budou brány v potaz. Mezi úkoly a aktivity úřadu patří především:

 • Podpora nařízení a prosazování pravidel pro umělou inteligenci obecného účelu
 • Přispění ke koherentní aplikaci nařízení o AI napříč členskými státy, včetně zřizování poradních orgánů na úrovni EU, usnadňování podpory a výměny informací
 • Vyvíjí nástroje, metodologie a měřítka pro hodnocení schopností a dosahu modelů umělé inteligence obecného účelu a klasifikaci modelů s systémovými riziky
 • Vytváří nejmodernější kodexy praxe, které detailně vymezují pravidla ve spolupráci s předními vývojáři AI, vědeckou komunitou a dalšími odborníky
 • Vyšetřuje možná porušení pravidel, včetně hodnocení schopností modelů, a žádá poskytovatele o nápravná opatření
 • Připravuje pokyny a směrnice, prováděcí a delegované akty a další nástroje k podpoře efektivní implementace zákona o AI a monitorování dodržování regulace
 • Posilování vývoje a používání důvěryhodné umělé inteligence

Komise si klade za cíl podporovat důvěryhodnou umělou inteligenci v rámci vnitřního trhu. Úřad pro umělou inteligenci, ve spolupráci s příslušnými veřejnými a soukromými subjekty a startupovou komunitou, přispívá k tomu tím, že:

 • Podporuje akce a politiky k využití společenských a ekonomických přínosů umělé inteligence v celé EU
 • Poskytuje rady ohledně nejlepších postupů a umožňuje snadný přístup k AI sandboxům, testování v reálném světě a dalším evropským podpůrným strukturám pro přijetí AI
 • Podporuje inovativní ekosystémy důvěryhodné umělé inteligence za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického růstu EU
 • Pomáhá Komisi využívat transformační nástroje umělé inteligence a posilovat gramotnost v oblasti AI
 • Podporuje mezinárodní spolupráce
 • Propaguje přístup EU k důvěryhodné umělé inteligenci, včetně spolupráce s podobnými institucemi po celém světě
 • Podporuje mezinárodní spolupráci a správu umělé inteligence s cílem přispět k globálnímu přístupu k umělé inteligenci
 • Podporuje vývoj a implementaci mezinárodních dohod o umělé inteligenci, včetně podpory členských států
 • Pro efektivní plnění všech úkolů na základě důkazů a předvídání kancelář pro umělou inteligenci neustále sleduje ekosystém umělé inteligence, technologický a tržní vývoj, ale také vznik systémových rizik a jakékoli další relevantní trendy.

Propojení s vědeckou komunitou

Na institucionální úrovni úzce spolupracuje Úřad pro umělou inteligenci s Evropskou radou pro umělou inteligenci tvořenou zástupci členských států a Evropským centrem pro algoritmickou transparentnost (ECAT).

Vědecký panel nezávislých expertů zajišťuje silné propojení s vědeckou komunitou. Další technické odborné znalosti jsou shromažďovány v Poradním fóru, které reprezentuje vyvážený výběr zainteresovaných stran, včetně průmyslu, startupů a malých a středních podniků, akademické sféry, think-tanků a občanské společnosti. Úřad pro umělou inteligenci může také navázat partnerství s jednotlivými odborníky a organizacemi. Vytvoří také fóra pro spolupráci poskytovatelů modelů a systémů umělé inteligence včetně umělé inteligence obecného účelu, a podobně pro open-source komunitu, aby sdíleli osvědčené postupy a přispěli k vývoji kodexů chování a praxe.

Kancelář pro umělou inteligenci bude také dohlížet na AI Pakt, který umožňuje podnikům zapojit se do spolupráce s Komisí a dalšími zainteresovanými stranami, jako je sdílení osvědčených postupů a účast na aktivitách. Toto zapojení začne před tím, než začne EU AI Act platit. To umožní podnikům plánovat dopředu a připravit se na implementaci nařízení. To vše bude součástí Evropské aliance pro umělou inteligenci, iniciativy Komise, která má za cíl zřídit otevřený politický dialog o umělé inteligenci.

Další iniciativy k podpoře vývoje a přijetí důvěryhodné umělé inteligence v EU jsou mapovány v Koordinovaném plánu pro umělou inteligenci.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.