Etický kodex

Článek 1: Zodpovědnost a transparentnost

1.1 Členové asociace budou jednat zodpovědně a transparentně při vývoji, využívání a šíření umělé inteligence (AI).

1.2 Členové budou aktivně přispívat k informovanosti veřejnosti o možnostech a omezeních AI, aby se minimalizovaly rizika a nespravedlivé důsledky.

Článek 2: Etické náležitosti

2.1 Členové asociace budou uplatňovat vysoké etické standardy při vývoji a nasazení AI.

2.2 Členové budou dbát na dodržování zásad lidských práv, zákonnosti, spravedlnosti a nediskriminace při využívání AI v jakékoli oblasti lidského života.

Článek 3: Bezpečnost a soukromí

3.1 Členové asociace se zavazují k ochraně bezpečnosti a soukromí lidí při sběru, uchovávání a zpracování dat prostřednictvím AI.

3.2 Členové budou přijímat nezbytná opatření ke zvýšení bezpečnosti systémů AI a minimalizovat rizika zneužití nebo úniku dat.

Článek 4: Sociální dopady

4.1 Členové asociace budou brát v úvahu sociální dopady AI na společnost a budou se snažit minimalizovat negativní důsledky, jako je ztráta pracovních míst nebo sociální nerovnosti.

4.2 Členové budou podporovat inkluzivní a spravedlivý přístup k AI, aby se zajistilo, že všechny skupiny obyvatelstva mají přístup k přínosům AI.

Článek 5: Spolupráce a sdílení znalostí

5.1 Členové asociace budou podporovat spolupráci a sdílení znalostí v rámci odborné komunity AI.

5.2 Členové se budou podílet na rozvoji vědeckého a technologického výzkumu v oblasti AI a přispívat k šíření osvědčených postupů.

Článek 6: Vzdělávání a osvěta

6.1 Členové asociace budou podporovat vzdělávání a osvětu v oblasti AI, aby se zvýšila povědomost a schopnost lidí porozumět a kriticky hodnotit využívání AI.

6.2 Členové se budou podílet na vzdělávacích programech a veřejných diskusích, které přispívají k informovanému rozhodování a aktivní účasti veřejnosti v oblasti AI.

Článek 7: Kontrola a odpovědnost

7.1 Členové asociace budou podporovat mechanismy kontroly a odpovědnosti při vývoji a využívání AI.

7.2 Členové podporují pravidelné hodnocení a monitorování dopadů AI na společnost, aby se identifikovaly případné nedostatky a rizika a přijaly se vhodná opatření.

Článek 8: Dodržování právních předpisů

8.1 Členové asociace se zavazují k plnému dodržování platných právních předpisů týkajících se vývoje, provozu a využívání AI.

8.2 Členové jednají v souladu s etickými směrnicemi a pravidly stanovenými orgány, které regulují oblast AI.

Článek 9: Změny etického kodexu

9.1 Etický kodex může být změněn na základě rozhodnutí vedení asociace nebo na žádost členů asociace.

9.2 Změny etického kodexu musí být schváleny správní radou asociace a v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 10: Dodatečné ustanovení

10.1 Tento etický kodex vstupuje v platnost dnem jeho schválení vedením asociace.

10.2 Ve všech záležitostech, které tento etický kodex neupravují, se uplatňují platné právní předpisy a další relevantní etické normy.

Tento etický kodex slouží jako vodítko pro členy České asociace umělé inteligence k dodržování vysokých etických standardů v oblasti umělé inteligence.

Tento kodex nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2023.

Přidejte se mezi členy