Podmínky členství

(dále jen „Podmínky”)

vydané ústavem Česká asociace umělé inteligence, z.ú.,

se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 19477198, zapsaným u Městského soudu v Praze, sp. zn. U 1162, který zastupuje Lukáš Benzl, ředitel 

(dále jen „Asociace“ nebo „my“).

KDO JSME?

Název: Česká asociace umělé inteligence, z.ú.

Sídlo: Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 19477198

Zápis v RÚ: ústav zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 1162, který zastupuje Lukáš Benzl, ředitel

JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT? 

Adresa: Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

Telefon: +420 728 854 479

E-mail: info@asociace.ai

Než začnete využívat výhod Členství v Asociaci, přečtěte si pečlivě tyto Podmínky.  Zakoupením Členství souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny Členy a ostatní, kteří čerpají výhody Členství v Asociaci. 

POJMY A DEFINICE

Pokud není dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

Ceníkuvádí výši Odměny za Předplatné členství poskytovaného podle Podmínek Členovi, je součástí Podmínek a je zveřejněn na Webových stránkách Asociace; 
Členregistrovaný zákazník Asociace, který s námi uzavřel Smlouvu a kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Členský účet (označovaný také jako „Vy“);
Členský účetúčet zřízený Členem podle těchto Podmínek výlučně za účelem využívání Předplatného členství;
Členstvísouhrn všech výhod, plnění a případně dalších služeb, které Členovi plynou z Členství v Asociaci, poskytované v rámci zvolené úrovně Členství a zvoleného Předplaceného plánu podle našem Ceníku;
Základní členstvízákladní úroveň Členství, zahrnující následujících výhod a plnění: přístup k exkluzivnímu obsahu Asociace, právní oběžník, přístup na online akce Asociace zdarma a 1 vstup na offline akce s 50 % slevou, všechny výhody plynoucí ze Základního členství najdete na našich webových stránkách;
Prémiové členstvírozšířená úroveň Členství, zahrnující výhody a plnění poskytované v rámci Základního členství a dále následující výhody a plnění: právní poradna zdarma v garantovaném rozsahu, mediální podpora a akční nabídky a 1 vstup na offline akce zdarma, všechny výhody plynoucí z Prémiového členství najdete na našich webových stránkách;
Enterprise členstvírozšířená úroveň Členství, zahrnující výhody a plnění poskytované v rámci Prémiového členství a dále následující výhody a plnění dle individuální domluvy, všechny výhody plynoucí z Enterprise členství najdete u individualizovaného formuláře na našich webových stránkách;
Fakturační obdobíje časové období platnosti Členství, jedná se o jeden měsíc nebo  jeden rok;
Odměnasouhrnné označení pro paušální odměnu poskytovanou Členem Asociace za Předplatné členství, a to ve výši stanovené podle platného Ceníku;
Předplatné členstvídoba trvání Členství jeden kalendářní měsíc nebo jeden kalendářní rok, tj. jedná se o časově omezený přístup v výhodám, které plynou z Členství v Asociaci v rámci zvolené úrovně Členství (Základní členství, Prémiové členství nebo Enterprise členství); 
Smlouvasmlouva uzavřená odsouhlasením Podmínek mezi námi a Členem prostřednictvím našich Webových stránek, případně se bude jednat o smlouvu za individuálně sjednaných podmínek;
Spotřebitelkaždá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; 
Webové stránkywebové stránky Asociace, dostupné na asociace.ai

(Asociace a Člen dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Prohlášení Člena. Člen prohlašuje a zavazuje se, že:

1.1.1 je plně způsobilý k právním úkonům,

1.1.2 veškeré údaje, které poskytne při registraci jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

1.1.3 nebude využívat Členství v rozporu s platnými předpisy České republiky,

1.1.4 bude využívat Členství pouze k účelu, k němuž je určeno,

1.1.5 se před uzavřením Smlouvy důkladně seznámil s těmito Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude využívat Členství v rozporu s nimi.

1.2 Závazky Smluvních stran. Asociace poskytuje Členovi za podmínek dále uvedených Předplatné členství. Člen přijímá Předplatné členství ve zvolené úrovni, za podmínek dále uvedených a za jeho užívání se zavazuje uhradit Asociaci Odměnu ve výši podle Ceníku.

1.3 Obsah Předplatného členství. Poskytováním Předplatného členství se rozumí zejména:

1.3.1 právo Člena využívat služby poskytované v rámci Předplatného členství;

1.3.2 právo Člena mít zřízen a využívat Členský účet;

1.3.3 právo Člena zřídit a poskytovat jeden či více přístupů ke Členskému účtu v souladu s článkem 3 těchto Podmínek;

1.3.4 povinnost Člena uhradit sjednanou Odměnu podle aktuálního Ceníku.

1.4 Předplatné členství není určeno pro Spotřebitele. Předplatné členství není určeno Spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání, případně orgánům veřejné moci. Prohlašujete, že budete Předplatné členství využívat jako podnikatel, orgán veřejné moci nebo jeho jménem, výhradně pro účely spojené s touto činností. 

1.5 Věkové omezení. Předplatné členství je určeno osobám starším 18 let, pokud není v daném případě uvedeno jinak.

2. REGISTRACE ČLENA A ČLENSKÝ ÚČET 

2.1 Uzavření Smlouvy jako podmínka využití Předplatného členství. Uzavření Smlouvy a zřízení Členského účtu jsou nutnou podmínkou k řádnému využívání služeb poskytovaných v rámci Předplatného členství. Člen tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.

2.2 Registrace Členského účtu. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na Webových stránkách. Člen kliknutím na tlačítko “Závazně odeslat žádost” potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů

2.3 Úplnost a správnost údajů. Při registraci je Člen povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Členském účtu je Člen při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Členem v Členském účtu jsou Asociací považovány za správné.

2.4 Bezpečnost Členského účtu. Přístup k Členskému účtu je zabezpečen jménem a silným heslem. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Členského účtu. Člen není oprávněn umožnit využívání Členského účtu neoprávněným třetím osobám. Členský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití Členského účtu Člena. Pokud bude Váš Členský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu info@asociace.ai.

2.5 Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Člen je povinen bezodkladně oznámit Asociaci jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Členskému účtu. 

2.6 Zrušení Členského účtu. Můžeme zrušit Členský účet, a to zejména v případě, kdy Člen svůj Členský účet déle než 1 rok nevyužívá a nemá aktivní Členství, či v případě, kdy Člen poruší své povinnosti podle těchto Podmínek.

2.7 Dostupnost Členského účtu. Člen bere na vědomí, že Členský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Webových stránek.

3. OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELÉ

3.1 Počet oprávněných uživatelů. Jakmile si vytvoříte Členský účet, máte možnost přidat až deset (10) oprávněných uživatelských profilů, prostřednictvím kterých lze Členský účet užívat současně (dále jen „Oprávnění uživatelé“). Oprávnění uživatelé jsou omezeni na členy Vaší organizace.

3.2 Členský účet. Váš Členský účet bude fungovat jako “hlavní účet” pro všechny Oprávněné uživatele. Jste odpovědní za veškerou aktivitu každého Oprávněného uživatele a za jakoukoli jinou činnost v rámci Vašeho Členského účtu.

4. PŘEDPLATNÉ ČLENSTVÍ

4.1 Členství je zpoplatněné. Předplatné členství je poskytováno za úplatu ve formě Odměny. Člen se tímto zavazuje za Předplatné členství v rámci zvolené úrovně Členství platit Asociaci Odměnu.

4.2 Výše Odměny. Výše Odměny je stanovena podle platného Ceníku. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, které může být k Odměně účtováno v zákonné výši, výše účtovaného DPH se tak může měnit v závislosti na změnách legislativy ČR.

4.3 Změna výše ceny Odměny. Výši Odměny můžeme jednostranně změnit. Informace o plánované změně výše Odměny budou vždy k dispozici na našich Webových stránkách. Plánovaná změna Odměny bude oznámena nejméně 15 dnů před účinností těchto změn, a to formou oznámení v Členském účtu nebo prostřednictvím e-mailu. Změny výše Odměny nabudou účinnosti během aktuálního Fakturačního období, uplatní se až při obnovení Členství. Pokud nebudete mít o Členství zájem za novou cenu, můžete Členství zrušit nejpozději 15 dnů před začátkem dalšího Fakturačního období. V takovém případě bude Členství zrušeno k poslednímu dni předplaceného Fakturačního období.

4.4 Předplatné členství jako paušální plnění. Při zakoupení Předplatného členství máte povinnost uhradit Odměnu spočívající v úhradě paušálního plnění ve výši stanovené dle konkrétního typu Členství, které si zvolíte. Odměna se hradí buď pravidelně za jeden kalendářní měsíc (30 dnů) nebo za jeden kalendářní rok (365 dnů). Odměna se hradí předem v závislosti na zvolené frekvenci úhrady, a to buď jednorázově k prvnímu dni Fakturačního období, nebo ve 12 měsíčních splátkách, splatných vždy k prvnímu dni každého měsíce Fakturačního období.

4.5 Frekvence úhrady Odměny. Při zakoupení Předplatného členství máte na výběr zvolit si preferovanou frekvenci úhrady Odměny, a to buď 12 měsíčních splátek nebo jednorázovou roční úhradu. Pro jednorázovou roční úhradu je nabízena sleva 20 % z celkové výše Odměny. Obsah Předplatného členství se dle zvolené frekvence úhrady Odměny nemění.

4.6 Způsob úhrady Odměny. Člen je povinen uhradit Odměnu řádně a včas formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Asociace, který bude uveden ve faktuře. Faktura bude Členovi zaslána na jeho e-mailovou adresu po zřízení Členskéhho účtu.

4.7 Platební údaje a informace. Máte povinnost uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování. V případě, že dojde ke změně jakýchkoliv informací, máte povinnost aktualizovat tyto informace v rámci svého Členského účtu.

4.8 Okamžik úhrady Odměny a aktivace Členství. Odměna se považuje za uhrazenou a Členství bude Členovi aktivováno po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Asociace. Asociace není povinná začít s poskytováním Předplatného členství před okamžikem úhrady Odměny.

4.9 Obnova Členství. Pokud nedojde k řádnému a včasnému zrušení Členství z Vaší nebo naší strany, bude na konci každého Fakturačního období Členství za stejných podmínek automaticky obnoveno.

4.10 Splatnost obnoveného Členství. Pokud dojde k obnově Členství v souladu s předchozím odstavcem těchto Podmínek, bude Vám k prvnímu dni každého následujícího Fakturačního období vystavena nová faktura. Odměna za obnovené Členství se následně hradí za podmínek podle odstavce 4.4. těchto Podmínek.

4.11 Zrušení obnovy Členství. Obnovování Členství můžete zrušit prostřednictvím Členského účtu, v sekci týkající se způsobu vyúčtování tím, že kliknete na „Vypnout automatické obnovení“, a to nejpozději 15 dnů před uplynutím Fakturačního období. V případě řádného a včasného zrušení Členství během Fakturačního období, na které byla již uhrazena Odměna, nemáte nárok na vrácení jakékoli části Odměny, přičemž Členství bude v takovém případě zrušeno k poslednímu dni předplaceného Fakturačního období.

4.12 Odměna v případě rozšíření Členství. V případě, že dojde v průběhu Fakturačního období změně úrovně Členství podle odstavce 5.3 Podmínek, bude poměrná část Odměny odpovídající rozšířenému Prémiovému členství Členovi doúčtována a bude splatná do 15 dnů od účinnosti změny úrovně Členství.

4.13 Prodlení a dočasná blokace Členského účtu. Pro případ prodlení se zaplacením Odměny, nebo jakékoliv její části, jsme oprávněni odepřít Vám právo přístupu do Členského účtu podle těchto Podmínek a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny.

4.14 Přehled plateb a daňových dokladů. Pro případ, že budeme povinni vystavit daňový doklad, bude doklad vystaven v elektronické podobě ve formátu PDF, ke kterému budete mít přístup prostřednictvím Členského účtu. Přehled plateb Vám bude rovněž k dispozici ve Vašem Členském účtu.

5. ÚROVNĚ ČLENSTVÍ

5.1 Úrovně Členství. Předplatné členství je poskytováno v rozsahu Základního členství, Prémiového členství a Enterprise členství, každé s délkou trvání Členství jeden kalendářní měsíc nebo jeden kalendářní rok.

5.2 Výhody zvoleného Členství. Přehled výhod, služeb a plnění zahrnutých do Základního členství a Prémiového členství jsou specifikovány v Ceníku.

5.3 Rozšíření Členství. V průběhu Fakturačního období máte právo kdykoliv rozšířit rozsah Předplatného členství ze Základního členství na Prémiové členství či Enterprise členství. Rozšíření Členství si můžete objednat ve Vašem Členském účtu a bude aktivní v co nejkratším možném čase podle technických možností Asociace.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

6.1 Neoprávněný přístup ke Členskému účtu. Člen se zavazuje, že neumožní žádné neoprávněné třetí osobě přístup do jeho Členského účtu, resp. neumožní používání jeho Členského účtu neoprávněnou třetí osobou v okamžik, kdy bude Členský účet sám využívat. Výjimku z tohoto závazku Člena tvoří užívání Členského účtu Oprávněnými uživateli.

6.2 Následky porušení neoprávněného přístupu ke Členskému účtu. V případě, že Asociace zjistí, že je do Členského účtu v rozporu s předchozím odstavcem těchto Podmínek přihlášeno více osob, než kolik odpovídá součtu Oprávněných uživatelů a Člena (např. Člen bude mít v jeden časový okamžik aktivní relaci v Členském účtu na počítači, v mobilu a na dalším počítači, ačkoliv k jeho účtu není přiřazen žádný Oprávněný uživatel), má Asociace právo Členský účet dočasně zablokovat. Asociace je oprávněna kontrolovat dodržování povinností dle odst. 6.1 a 6.2 těchto Podmínek prostřednictvím Admin přístupu do Členského účtu.

6.3 Neoprávněná blokace účtu. V případě, že bude mít Člen za to, že došlo k blokaci jeho Členského účtu dle předchozího odstavce těchto Podmínek, ačkoli dodržel veškeré své povinnosti, stanovené mu těmito Podmínkami, může nás kontaktovat na e-mailovou adresu info@asociace.ai.

6.4 Autorská práva. Jakékoli Členům zpřístupněné materiály a dokumenty není možné nahrávat, kopírovat či jakkoliv jinak šířit bez souhlasu Asociace. Kopírování nebo sdílení jakékoliv části zpřístupněných materiálů a dokumentů je bez souhlasu Asociace zakázáno.

6.5 Náhrada škody. Poruší-li Člen jakékoli povinnosti podle těchto Podmínek, je povinen uhradit Asociaci veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým porušením, a to včetně nemajetkové újmy.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ASOCIACE

7.1 Kontrola Členského účtu. Asociace může prostřednictvím Admin přístupu kontrolovat Členský účet a Členství pozastavit v případě, že zjistí porušení těchto Podmínek; o tom ihned Člena informuje.

7.2 Postup v případě poruch na straně Asociace. Asociace si vyhrazuje právo v případech poruch technické povahy omezit či dočasně zastavit výhody plynoucí z Členství, které jsou poskytované v rámci Předplatného členství. O tom budeme informovat Člena bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.

7.3 Výpadky v přístupu v výhodám Členství a odpovědnost Asociace. Asociace nenese odpovědnost za výpadky v přístupu k výhodám plynoucím z Členství (Členskému účtu) poskytovaných v rámci Předplatného členství. Asociace však vyvine takové úsilí, jež je po ní možné rozumně požadovat, aby v co nejkratším možném čase zajistila znovuzprovoznění všech výhod plynoucích z Členství.

7.4 Užívání označení Člena v referencích. Člen souhlasí, že Asociace může využívat jakékoliv značky, loga a obchodní názvy, aby mohla Člena označit jako své uživatele/zákazníky vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na Webových stránkách. Za tímto účelem Člen uděluje Asociaci nevýhradní, celosvětovou licenci k užití takových značek, log, či obchodních názvů, a to na dobu trvání smluvního vztahu mezi Členem a Asociací. Člen může svůj souhlas odvolat a od udělené licence odstoupit zasláním e-mailu na adresu info@asociace.ai. 

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ASOCIACE

8.1 Vyloučení odpovědnosti Asociace za škodu vzniklou v důsledku nutné údržby. Člen bere na vědomí a souhlasí, že Asociace neručí za případně vzniklou škodu nebo jiné nemajetkové újmy Člena způsobenou pozastavením výhod Členství poskytovaných v rámci Předplatného členství z důvodu aktualizace nebo nutné údržby.

8.2 Omezení či znemožnění využívání výhod Členství nezávislé na vůli Asociace. Asociace nenese odpovědnost za znemožnění či omezení využívání výhod Členství poskytovaných v rámci Předplatného členství okolnostmi technické povahy, které Asociace není schopna ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.

8.3 Odkazy na weby nebo služby třetích stran. Výhody Členství poskytované v rámci Předplatného členství mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které Asociace nevlastní nebo nekontroluje. Asociace nemá žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran. Asociace není odpovědná, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoliv obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.

8.4 Odpovědnost Asociace. Pro případ, že by Asociace byla odpovědná k náhradě jakékoliv škody nebo újmy, která by mohla v souvislosti s poskytováním Předplatného členství vzniknout, za takovou škodu nebo újmu není Asociace v žádném případě odpovědná.

9. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1 Trvání smluvního vztahu. Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu trvání jednoho kalendářního měsíce (30 dnů) nebo na dobu trvání jednoho kalendářního roku (365 dnů) podle zvolené doby trvání Členem, počínaje okamžikem závazné registrace k Členství při současné aktivaci Členského účtu, s automatickou obnovou Členství v souladu s odstavci 4.9 a 4.11 těchto Podmínek.

9.2 Výpověď ze strany Člena. Člen má právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to buď písemnou výpovědí zaslanou na e-mail info@asociace.ai nebo prostřednictvím Členského účtu. K výpovědi ze strany Člena musí dojít nejpozději 15 dnů před uplynutím Fakturačního období. Smluvní vztah se v případě řádné a včasné výpovědi ze strany Člena považuje za ukončený k poslednímu dni předplaceného Fakturačního období.

9.3 Výpověď ze strany Asociace. Asociace má právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to buď písemnou výpovědí zaslanou na e-mail Člena uvedený v Členském účtu nebo deaktivováním Členského účtu. O případné deaktivaci Členského účtu Asociace informuje Člena prostřednictvím jeho e-mailu uvedeného v jeho Členském účtu nejpozději v den jeho deaktivace. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni předplaceného Fakturačního období.

9.4 Ztráta způsobilosti k poskytování výhod Členství  v rámci Předplatného členství. Člen souhlasí s tím, že pro případ, kdy Asociace bez své viny ztratila způsobilost k poskytování výhod Členství svým Členům, zejména nebude moci poskytovat plnění nebo služby v rámci Předplatného členství, tj. například změnou právních předpisů, se smluvní vztah podle těchto Podmínek považuje tímto okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Podmínek.

9.5 Odstoupení od Smlouvy. Asociace má právo Předplatné členství omezit nebo neposkytnout, či zablokovat Členský účet a okamžitě odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek, jakmile zjistí jejich podstatné porušení. Za podstatné porušení Podmínek se považuje zejména:

9.5.1 Člen postupuje v rozporu s těmito Podmínkami;

9.5.2 Člen využíval výhody, služby či jiné plnění poskytované v rámci Předplatného členství takovým způsobem, že může poškodit Asociaci, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoli součást poskytovaných výhod, služeb či plnění poskytovaných v rámci Předplatného členství;

9.5.3 Člen jakkoli poškodil práva nebo oprávněné zájmy Asociace;

9.5.4 Člen neuhradil řádně a včas Odměnu.

9.6 Již zaplacená Odměna a ukončení smluvního vztahu. V případě ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek nemá Člen právo na vrácení jakékoli části již zaplacené Odměny za využívání výhod spojených s Členstvím.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Zásady zpracování. Ochrana osobních údajů našich Členů je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich Zásadách zpracování osobních údajů. 

10.2 Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může Člen nastavit přímo na Webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Neodpovídáme za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak

11.2 Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro potřeby těchto Podmínek považuje jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na naší vůli a brání nám ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že bychom tuto překážku nebo její následky odvrátili, překonali nebo předvídali. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Jakým právem se řídí náš vztah. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.

12.2 Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou a využíváním Předplatného členství budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla.

12.3 Neplatné nebo neúčinné ustanovení Podmínek. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4 Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 8 a 11 a odstavců 6.4, 6.5 a 12.2 Podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.

12.5 Nezbytnost přijetí Podmínek pro využívání Předplatného členství. Přijetí těchto Podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k uzavření Smlouvy, vytvoření Členského účtu a poskytování výhod a jiného plnění  v rámci Předplatného členství. 

12.6 Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Asociace jednostranně písemně změněny nebo zrušeny.

12. 7 Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.

12.8 Platnost a účinnost Podmínek. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2023.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.