Česká škola a umělá inteligence. Podle 46,7 % pedagogů slouží AI žákům k podvádění

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a vzdělávací divize Microsoft Česká republika realizovaly rozsáhlou studii, které se celkem zúčastnilo 2 175 pedagogů. Jaký je pohled českých pedagogů na umělou inteligenci ve školství a jaký vliv má na vzdělávání českých dětí? Podívali jsme se na výsledky.

O výzkumu

Cílem výzkumu bylo primárně najít odpovědi na následující otázky:

 • Jaký mají čeští učitelé názor na umělou inteligenci a její mohutný rozvoj?
 • Jak jsou čeští učitelé připraveni na zavádění umělé inteligence do školství?
 • Jaké nástroje umělé inteligence aktivně využívají? Jakým způsobem?

Sběr odpovědí probíhal prostřednictvím online dotazníku s 39 otázkami v prostředí Microsoft Forms. Odkaz na výzkum byl šířen mj. prostřednictvím některých učitelských skupin a prostřednictvím webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Osloveny byly všechny ZŠ a SŠ v České republice. Samotný sběr dat probíhal od 25. dubna do 30. června 2023. Celkem dotazník vyplnilo 2175 pedagogů z celé ČR (73 % žen, 26 % mužů). Průměrný věk souboru byl 46,68 let, přičemž 85 % tvořili učitelé základních škol. Průměrná pedagogická praxe činila 18,95 let.

Jak jsou na tom učitelé s AI nástroji?

Průzkum zjistil, že 53 % českých učitelů využívá některý z nástrojů umělé inteligence, zatímco 47 % pedagogů odpovědělo, že zatím žádné nástroje využívající AI nepoužívají. Toto může signalizovat, že učitelé skutečně žádný takový nástroj nepoužívají, nebo že si nejsou vědomi, že používaný software či služba umělou inteligenci využívá.

V jednom z dotazů se organizátoři průzkumu dotázali učitelů, zda jsou schopni identifikovat běžné softwarové nástroje, které využívají prvky umělé inteligence. Odpovědi ukázaly, že učitelé správně určili, že umělou inteligenci využívají například hlasoví asistenti jako Alexa, Siri či Google Assistant (69,38 %), ChatGPT (61,24 %), Google Translator (51,36 %) a Google vyhledávač (50,07 %). DeepL překladač byl identifikován 43,77 % respondentů, a 35,17 % učitelů také správně identifikovalo, že prvky umělé inteligence využívá například Facebook a další sociální sítě.

Dalším bodem výzkumu bylo zjištění, které konkrétní nástroje využívající umělou inteligenci si čeští učitelé vyzkoušeli. Respondenti měli na výběr z 27 nástrojů a mohli doplnit další. Jak bylo předpokládáno, nejvíce učitelů si vyzkoušelo ChatGPT (35,36 %), chytré hlasové asistenty (23,22 %), Bing Chat (11,49 %), systémy pro generování grafiky Dall E 2 (8 %) a Midjourney (7,4 %).

Jaký je pohled učitelů na umělou inteligenci?

Průzkum se zaměřil také na osobní pohledy českých pedagogů na umělou inteligenci, její vývoj a možné dopady. Byly položeny různé otázky, u kterých učitelé hodnotili svou míru souhlasu či nesouhlasu.

 1. Strach ze zavádění umělé inteligence: Průzkum odhalil, že 35,4 % učitelů má strach z umělé inteligence a jejího zavádění, zatímco 30,1 % tyto obavy nemá.
 2. Vliv na inteligenci lidí: Téměř polovina učitelů (46,8 %) má obavy, že používání umělé inteligence povede k „zhloupnutí“ lidí, avšak 27,6 % učitelů s tímto tvrzením nesouhlasí.
 3. Budoucnost lidstva: Přibližně polovina respondentů (45,5 %) považuje umělou inteligenci za pozitivní pro budoucnost lidstva, zatímco jen pětina (19,8 %) má opačný názor.
 4. Hrozba pro lidstvo: Pouhých 15,6 % učitelů považuje umělou inteligenci za hrozbu, zatímco většina (59,2 %) tuto obavu nesdílí.
 5. Připravenost lidstva: Více než polovina učitelů (61,4 %) se domnívá, že lidstvo není připraveno na masové zavádění umělé inteligence.
 6. Emoční a vědomé AI: Drtivá většina učitelů (69,1 %) nesouhlasí s názorem, že umělá inteligence je vědomá a může mít emoce; pouze 8 % souhlasí.
 7. Náhrada lidí: Pouze 13,2 % pedagogů je přesvědčeno, že umělá inteligence může nahradit lidi ve všech oborech.
 8. Chápání jazyka: Pouze 19,3 % pedagogů se domnívá, že umělá inteligence rozumí jazyku stejně jako lidé.
 9. Nezaměstnanost: Podle průzkumu 30,1 % učitelů věří, že umělá inteligence způsobí nezaměstnanost.
 10. Rozhodování: Pouhých 16,3 % učitelů je přesvědčeno, že umělá inteligence bude za nás rozhodovat ve všech důležitých oblastech, zatímco většina (57,7 %) tuto myšlenku odmítá.

Průzkum jasně ukazuje, že názory učitelů na umělou inteligenci a její potenciální dopady na společnost a budoucnost se různí. Zajímavou součástí průzkumu byla také otevřená otázka „Co je podle názoru učitelů umělá inteligence?“. Zde jsou příklady odpovědí:

 • Je to dílo ďábla. Může mít nějaké dobré aplikace, ale celkově lidstvo není morálně připraveno na AI a její důsledky.
 • Nástroj využívající veškeré zdroje internetu a poskytují odpovědi na zadanou otázku.
 • Jenom hodně rychlý stroj.
 • Marketingové označení glorifikovaného chatbota.
 • Jedná se o program, který bude podobně jako člověk řešit problémy a kreativně vyhledávat informace a umět je zpracovávat a vyhodnocovat. Bude umět přemýšlet.

Patří AI do českých škol?

V další části průzkumu se zkoumalo stanovisko pedagogů k implementaci umělé inteligence ve školním prostředí. Respondenti hodnotili několik tvrzení na pětibodové škále podle míry svého souhlasu či nesouhlasu.

 1. Ve věci náležitosti umělé inteligence do školního prostředí pouze 19,3 % učitelů vyjádřilo souhlas.
 2. Pouhých 6,9 % pedagogů považuje umělou inteligenci za nepoužitelnou ve školním kontextu.
 3. Téměř polovina učitelů (46,7 %) uznává, že umělá inteligence může usnadnit žákům podvádění. Naopak 25,7 % s touto myšlenkou nesouhlasí.
 4. Zhruba čtvrtina (24,2 %) českých učitelů se cítí připravena na začlenění umělé inteligence do své výuky, zatímco 54,6 % má opačný názor.
 5. Jen 22,5 % učitelů souhlasí, že ředitel jejich školy podporuje využívání umělé inteligence.
 6. Polovina pedagogů (48,9 %) považuje umělou inteligenci za užitečnou pomůcku pro učitele, pouze 13,1 % s tímto tvrzením nesouhlasí.
 7. Podle 26,4 % učitelů je implementace umělé inteligence finančně náročná, ale 29,2 % se domnívá opak.
 8. Velká většina učitelů (82,3 %) je přesvědčena, že využívání umělé inteligence vyžaduje od učitelů nové didaktické znalosti a dovednosti.
 9. Drtivá většina (83,4 %) pedagogů souhlasí s tím, že umělá inteligence změní charakter jejich práce.
 10. Pouze 6,9 % učitelů věří, že umělá inteligence může nahradit profesi učitele, zatímco 78 % tento názor odmítá.

Umělá inteligence během výuky

Půlka českých pedagogů ve svých třídách s žáky AI probírá, zatímco druhá polovina tak ještě neučinila. Třetina vyučujících (33 %) už přijala AI jako nástroj do své pedagogické praxe. Jejich využití AI je různorodé; texty pro výuku generuje 24,69 % učitelů, překlady z cizích jazyků pomocí AI vytváří 19,91 %, testy připravuje 16,55 % a generování obrázků a ověřování informací činí 16,09 % a 13,43 %. Plánování výuky s AI provádí 12,28 % pedagogů.

Většina škol (70 %) nemá regulaci AI, a pouze 9,7% má toto využití formalizováno ve vnitřních předpisech. Ohledně studentů a AI, 67 % pedagogů nemá žádná omezení, 30 % nastavuje pravidla podle situace a pouze 3 % zakazuje využití AI úplně.

Většina učitelů (87 %) dosud neabsolvovala žádné školení o AI, a přibližně 50 % sleduje informační zdroje na toto téma. Celkově pedagogové vnímají, že AI bude mít vliv na široké spektrum vzdělávacích aktivit.

Závěr a komentář České asociace umělé inteligence

Výzkum ilustruje různorodé postoje a názory českých pedagogů na využívání umělé inteligence ve školním prostředí. Je zřejmé, že učitelé ve velké míře považují umělou inteligenci za nástroj s potenciálem pozitivně ovlivnit výuku, avšak mají také určité obavy, například ohledně možného zneužití pro podvádění.

Stále platí, že mnoho učitelů dosud neabsolvovalo žádné formální školení v oblasti umělé inteligence, což by mohlo být jedním z důvodů, proč se ne všichni cítí sebevědomě při jejím nasazování ve výuce. Je zde evidentní potřeba dalšího školení a podpory ze strany školního systému i vládních institucí.

Je také důležité, aby byla vytvořena regulativní a etická rámcová pravidla pro používání umělé inteligence ve vzdělávacím sektoru, což by mohlo pomoci odstranit některé z obav pedagogů i rodičů.

Nyní, když je umělá inteligence čím dál tím více integrována do našich životů, je kritické, aby se na ni školní systém připravil – a to nejen technologicky, ale i v pedagogickém a etickém smyslu. V budoucnu by mohly být provedeny další studie, které by se zaměřily na konkrétní implementační strategie, hodnotící metriky a nejlepší postupy, což by pomohlo školám efektivněji využívat potenciál umělé inteligence ve vzdělávání.

Ke stažení:

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.