Gabriel Kovács z Citfin: „Budoucnost AI ve finančním sektoru v České republice je velmi slibná“

Majitel společností Citfin – Finanční trhy a.s. a Citfin, spořitelní družstvo, pan Gabriel Kovács, se již od roku 1996 pohybuje na špičce v oboru směny deviz a platebního styku v nebankovní sféře. Filantrop s velkým srdcem, rodinný typ a muž, který má rád moderní technologie, matematiku a vědu bez hranic.

Jaký byl váš prvotní impuls pro začlenění AI nástrojů, jako je Copilot a GPT, do vaší každodenní práce ve společnosti Citfin?

Přibližně před rokem jsem měl první příležitost vyzkoušet si konverzaci s Chat GPT. Okamžitě mě fascinoval potenciál této technologie, i když to tehdy vedlo k několika úsměvným situacím. Bylo mi jasné, že AI může přinést obrovské výhody a usnadnit naši každodenní práci. To mě dnes inspiruje k hlubšímu zkoumání a zjišťování, jak ideálně začlenit tyto nástroje do naší společnosti Citfin.

Jaké výzvy nyní překonáváte při implementaci AI technologií ve vašich procesech?

Jednou z největších výzev, se kterou se potýkáme, je přesvědčit lidi o hodnotě a bezpečnosti AI technologií. Jako malá společnost také čelíme omezeným zdrojům, a to zejména kapacitních a proto hledáme externí poradce, kteří nám mohou pomoci efektivně implementovat tyto nové technologie. AI je pro nás ideálním řešením, protože se rychle rozvíjí a má velmi široké možnosti využití. Její přínosy se ukazují jako nesmírně užitečné pro zefektivnění našich procesů a rozšíření našich kapacit například v IT. 

Jakým způsobem vzděláváte a trénujete své zaměstnance na práci s AI technologiemi?

Jsme teprve na začátku, ale klíčovým krokem je motivace zaměstnanců prostřednictvím příkladů úspěšného využití AI jejich kolegy. Poskytli jsme přístup k těmto technologiím, aby si je mohli vyzkoušet a začlenit do své práce. Tento přístup se ukázal jako velmi efektivní, protože ti, kteří vidí pozitivní výsledky u svých kolegů, jsou více motivováni se zapojit. Navíc, pro ty, kteří jsou skeptičtí, je zřejmé, že AI rychle mění způsob, jakým pracujeme, a ti, kteří to ignorují, riskují, že zůstanou pozadu.

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle a vize pro využití AI v Citfin?

Jsme právě v procesu definování našich dlouhodobých cílů a vizí pro využití AI, ale obecně se nebráníme co nejširšímu použití této technologie. Naším primárním cílem je nalézt oblasti, kde AI může přinést největší přínos, zejména v procesech zaměřených na klienty. Pracujeme na projektu, který umožní našim klientům využívat naše služby 24/7, a AI v tomto projektu hraje klíčovou roli.

Jelikož podnikáme ve finančním sektoru, jsme si vědomi vysoké míry regulace, která se nás týká. Proto pečlivě sledujeme legislativní požadavky a usilujeme o to, aby naše implementace AI byla nejen efektivní, ale i v souladu s předpisy. Věříme, že AI nám umožní nabídnout lepší a dostupnější služby našim klientům, a zároveň nám pomůže udržet krok s rychle se měnícím prostředím finančního sektoru.

Jaká je vaše strategie pro udržení krok s rychle se vyvíjejícími AI technologiemi?

V této fázi se stále učíme a neustále hledáme způsoby, jak držet krok s rychlým vývojem AI technologií. Aktivně konzultujeme s externími experty, což nám poskytuje cenné know-how a aktuální informace z oboru. Naše snahy mají silnou podporu jak od majitele společnosti, tak od managementu.

Prozatím jsme se rozhodli pro pragmatický přístup: rychle realizovat nápady a projekty, a následně je vyhodnocovat. Věříme, že je lepší jednat a učit se z případných neúspěchů než se dlouze zabývat analýzami. Tento přístup nám umožňuje být flexibilní a rychle reagovat na nové trendy a technologie v oblasti AI. Získané zkušenosti nám pak rychle ukážou kudy dál.

Jaké nové AI technologie nebo trendy vás nejvíce fascinují a proč?

V současné době mě nejvíce fascinují pokroky v oblasti generativní AI, konkrétně modely jako GPT-4o a další jazykové modely, které jsou schopné vytvářet lidsky znějící texty a provádět složité úkoly na základě jednoduchých zadání. Tyto technologie mají potenciál zásadně změnit způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a řešíme problémy.

Další oblastí, která mě velmi zajímá, je vývoj v oblasti strojového učení pro analýzu velkých dat. Tyto technologie umožňují nejen rychlejší a přesnější zpracování dat, ale také odhalení skrytých vzorců a trendů, které by byly pro lidské analytiky těžko rozpoznatelné. To může mít obrovský dopad na mnoho odvětví, včetně financí, zdravotnictví nebo marketingu.

Tyto technologie mě fascinují nejen kvůli svému technickému pokroku, ale také kvůli jejich potenciálu transformovat naši společnost k lepšímu. Umožňují nám řešit složité problémy efektivněji a otevírají nové možnosti, o kterých jsme dříve ani nesnili.

Jaký je váš názor na etické otázky spojené s využíváním AI ve finančním sektoru?

Etické otázky spojené s využíváním AI ve finančním sektoru považuji za nesmírně důležité a je skvělé, že se jim již nyní věnuje pozornost. Regulace a etické standardy jsou klíčové, protože bez nich bychom neměli jasné hranice, ve kterých se můžeme bezpečně pohybovat.

AI technologie mají potenciál zásadně ovlivnit finanční sektor, ať už jde o zlepšení efektivity, snížení nákladů nebo poskytování lepších služeb klientům. Nicméně, s tímto potenciálem přichází i řada rizik, jako je možnost diskriminace, ohrožení soukromí nebo zneužití dat.

Regulace nám poskytují rámec, který nám pomáhá zajistit, že využívání AI je transparentní, spravedlivé a odpovědné. Etické standardy nám zase pomáhají zajistit, že technologie slouží lidem a ne naopak. Bez těchto pravidel bychom mohli čelit negativním důsledkům, které by mohly podkopat důvěru veřejnosti v naše služby a celkově v AI technologie.

Podporuji proaktivní přístup k regulaci a etice, kde se nejen dodržují stávající předpisy, ale také se aktivně přispívá k vytváření nových standardů. To nám umožňuje nejen využívat výhody AI, ale také minimalizovat rizika a zajistit, že naše technologie budou přínosem pro všechny zúčastněné strany.

Věřím, že etické a regulované využívání AI je jedinou cestou k udržitelnému a důvěryhodnému rozvoji této technologie ve finančním sektoru. Je to o nalezení rovnováhy mezi inovací a zodpovědností, která nám umožní plně využít potenciál AI, aniž bychom ohrozili hodnoty, které jsou pro nás důležité.

Jaké nové služby nebo produkty byste chtěli zavést díky AI technologiím?

Díky pokročilým AI technologiím máme ambiciózní plány na zavedení několika nových služeb a produktů, které by mohly výrazně zlepšit zkušenosti našich klientů a zvýšit efektivitu našich operací.

Jedním z hlavních cílů je vytvoření inteligentního asistenta pro zákazníky, který by byl dostupný 24/7. Tento asistent by mohl odpovídat na otázky klientů, poskytovat informace o směnných kurzech, stavu zadaných plateb nebo pomáhat s řešením různých typických situací, které se u našich klientů vyskytují. 

Další možnou službou můžou být individualizované finanční služby využívající analýzu velkých dat a strojové učení. Tato služba by mohla analyzovat stav měnových zůstatků klientů na účtě v reálném čase a poskytovat návrhy na jejich řízení a efektivní správu,  což by jim pomohlo dosáhnout například dodatečných výnosů. To samé se týká využití prediktivní analýzy, kdy pomocí AI můžeme předvídat nějaký stav finančních prostředků a ten následně optimalizovat. 

V neposlední řadě dává velký smysl využití AI pro zlepšení interních procesů, jako je detekce podvodů a AML rizik. AI nám umožní rychleji a přesněji identifikovat podezřelé transakce a potenciální rizika, což zvýší bezpečnost našich služeb a ochranu našich klientů.

Jaký je váš názor na budoucnost AI ve finančním sektoru v České republice?

Můj názor na budoucnost AI ve finančním sektoru v České republice je pozitivní a plný očekávání. Česká republika, stejně jako zbytek Evropy, bude nepochybně hrát podle celoevropských regulací a směrnic týkajících se AI. Je zřejmé, že umělá inteligence je již zde a bude i nadále ovlivňovat všechny aspekty finančního sektoru.

Vnímám, že AI je brána velmi vážně jak regulátory, tak i samotnými finančními institucemi. Existuje všeobecné porozumění, že AI má potenciál přinést významné výhody, od zefektivnění procesů až po zlepšení zákaznických služeb. Zároveň si všichni uvědomují, že je nezbytné tuto technologii integrovat zodpovědně a v souladu s regulacemi, aby byly minimalizovány potenciální rizika.

Do budoucna očekávám, že se AI stane ještě více integrovanou součástí finančních služeb. Český finanční sektor bude muset držet krok s globálními trendy a inovacemi, což přinese nejen nové výzvy, ale také příležitosti pro růst a zlepšení služeb pro klienty.

Klíčem k úspěšnému využití AI ve finančním sektoru bude nalezení rovnováhy mezi inovací a regulací. Je důležité, aby implementace AI byla transparentní, etická a zaměřená na skutečné potřeby klientů. S touto perspektivou věřím, že budoucnost AI ve finančním sektoru v České republice je velmi slibná.

Jaký je váš názor na potenciál AI zlepšit zákaznickou zkušenost ve finančních službách?

Potenciál AI zlepšit zákaznickou zkušenost ve finančních službách je skutečně obrovský. Umělá inteligence může zásadně transformovat způsob, jakým finanční instituce komunikují se svými klienty a poskytují jim služby.

Za prvé, AI může výrazně zlepšit personalizaci služeb. Díky analýze velkých dat mohou finanční instituce lépe porozumět individuálním potřebám a preferencím svých klientů. 

Za druhé, AI umožňuje poskytovat služby rychleji a efektivněji. Automatizace rutinních úkolů, jako je zpracování transakcí, vyhodnocování úvěrových rizik nebo odpovídání na běžné dotazy prostřednictvím chatovacích botů, uvolňuje čas lidských zaměstnanců, kteří se tak mohou soustředit na složitější a hodnotnější úkoly.

Dále bezpečnost. Pokročilé algoritmy mohou lépe detekovat podezřelé aktivity a anomálie v reálném čase, čímž pomáhají předcházet podvodům a chránit klienty před finančními ztrátami. To může zvýšit důvěru klientů ve finanční instituce.

Služby 24/7. Klienti je očekávají a s AI to půjde umožnit. Díky AI řízeným asistentům a chatovacím botům mohou klienti získat podporu a informace kdykoliv, bez ohledu na denní dobu. 

Celkově věřím, že AI má opravdový potenciál výrazně zlepšit zákaznickou zkušenost ve finančních službách. Finanční instituce, které budou umět efektivně využít AI technologie, budou mít v tomto ohledu jednoznačně konkurenční výhodu.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.