Ultimátní návod: Jak psát prompty pro LLM?

Efektivní komunikace s umělou inteligencí začíná dobře vytvořenými prompty. Tento článek poskytuje nejlepší postupy pro tvorbu promptů, které zajistí přesné a relevantní odpovědi od AI. Zásady zahrnují srozumitelnost, poskytnutí kontextu, definování rolí a strukturovaný přístup. Důraz je kladen na zpětnou vazbu, iteraci, personalizaci a ověřování informací. Dodržováním těchto technik můžete zvýšit efektivitu a kvalitu interakce s AI, což povede k lepším výsledkům a produktivnější spolupráci.

‍Úvod

Efektivní komunikace s umělou inteligencí začíná dobře vytvořenými prompty. Tento článek se zabývá nejlepšími postupy pro vytváření promptů, které vám zajistí přesné, relevantní a užitečné odpovědi od AI. Dodržováním těchto strategií můžete zvýšit efektivitu a kvalitu interakce se systémy AI.

Prozkoumáme klíčové zásady, jako je zajištění srozumitelnosti, poskytnutí kontextu a vymezení role AI. Dozvíte se, jak zadávat jasné pokyny, používat strukturovaný přístup a povzbuzovat AI k pokládání upřesňujících otázek. Budeme se také zabývat tím, jak prompty personalizovat, kontrolovat výstupní formáty a zdokonalovat podněty prostřednictvím zpětné vazby a iterací.

Zvládnutí těchto technik vám pomůže vytěžit z umělé inteligence maximum a vaše interakce budou produktivnější a přínosnější. Ať už s umělou inteligencí začínáte, nebo se snažíte zlepšit své dovednosti v oblasti promptování, tyto osvědčené postupy vám pomohou vytvořit účinné prompty, které přinesou ty nejlepší výsledky.

Důležitost správného promptování v umělé inteligenci

Při interakci se systémy umělé inteligence, zejména s rozsáhlými jazykovými modely (LLM), je zásadní vytvářet účinné prompty. Tyto modely využívají prompty ke shromažďování kontextu a formování pozornosti v neuronové síti s transformační architekturou. Všechna vyslovená slova budou použita k lepšímu vynulování souvisejících slov, kvůli kterým by mohla být vyžadována odpověď.

Proto platí nejjednodušší pravidlo, že jakýkoli kontext poskytnutý uživatelem bude užitečný pro lepší přípravu skvělé odpovědi. Neužitečné informace naopak obvykle nebudou hrát významnou roli, pokud nejsou přímo zavádějící. Neurčitý prompt může vést k široké a nesoustředěné odpovědi, zatímco dobře definovaná výzva může umělou inteligenci navést k poskytnutí podrobných a konkrétních informací.

Skupina 1: Jasnost a specifičnost

Úvod

V oblasti efektivní komunikace jsou základními pilíři jasnost a konkrétnost. Jasné a přesné prompty zajišťují, že umělá inteligence přesně pochopí zadání a dosáhne požadovaného výsledku. Tato skupina se zaměřuje na základní aspekty konkrétnosti, přesnosti a poskytování jasných pokynů s cílem optimalizovat interakci s AI.

Význam

Jasnost a specifičnost pokynů eliminuje nejednoznačnost, čímž snižuje pravděpodobnost nesprávné interpretace ze strany umělé inteligence. To vede k přesnějším a relevantnějším odpovědím, což šetří čas a zvyšuje celkovou efektivitu interakce. Jasností a konkrétností umožníte umělé inteligenci plně pochopit vaše požadavky, což je pro dosažení požadovaného výsledku zásadní.

Tipy a příklady

 1. Buďte konkrétní
  • Vysvětlení: Konkrétnost výzev pomáhá zúžit rozsah odpovědi AI, což jí usnadňuje poskytnout relevantní a přesnou odpověď.
  • Příklad: Místo otázky „Povězte mi o Pythonu“ se zeptejte „Vysvětlete klíčové vlastnosti Pythonu jako programovacího jazyka pro vývoj webových stránek“.
 2. Buďte přesní
  • Vysvětlení: Přesnost zahrnuje přesné a jednoznačné vyjádření požadavku. Tím se minimalizuje prostor pro chyby a zajistí se, že umělá inteligence přesně pochopí, co potřebujete.
  • Příklad: „Najděte mi italskou restauraci v centru San Francisca, která je dnes otevřená na večeři.“ Místo „Najděte mi dobrou restauraci“ řekněte „Najděte mi italskou restauraci v centru San Francisca, která je dnes otevřená na večeři.“
 3. Jasné pokyny
  • Vysvětlení: Poskytnutí jasných pokynů pomůže umělé inteligenci přesně sledovat váš požadavek. Jasné pokyny často zahrnují podrobnosti krok za krokem nebo konkrétní akce, které má AI provést.
  • Příklad: Místo „Pomozte mi s mým projektem“ řekněte: „Vytvořte projektový plán s milníky a termíny pro vývoj mobilní aplikace v příštích třech měsících.“

Začleněním těchto tipů do promptů zajistíte, že systém umělé inteligence jasně porozumí vašim požadavkům a bude schopen poskytovat přesné a užitečné odpovědi.

Skupina 2: Kontext, perspektiva a přizpůsobení

Úvod

Kontext a perspektiva jsou zásadními prvky při vytváření účinných promptů pro umělou inteligenci. Poskytnutí kontextu zajišťuje, že AI má všechny potřebné základní informace, aby pochopila daný úkol. Zaujetí perspektivy neboli úhlu pohledu umožňuje AI přistupovat k problému nebo úkolu z určitého úhlu pohledu, což může vést k přizpůsobenějším a relevantnějším odpovědím.

Význam

Kontext poskytuje umělé inteligenci potřebné zázemí pro pochopení nuancí vašeho požadavku, zatímco perspektiva vede umělou inteligenci k tomu, aby poskytovala odpovědi, které odpovídají vašemu zamýšlenému zaměření nebo úhlu pohledu. Tato skupina zdůrazňuje význam těchto prvků pro to, aby interakce s AI byla smysluplnější a produktivnější. Nastavením správného kontextu a perspektivy můžete výrazně zvýšit kvalitu a relevanci výstupů AI.

Tipy a příklady

 1. Poskytnutí kontextu
  • Vysvětlení: Kontext zahrnuje základní informace, které pomáhají AI porozumět širší situaci nebo konkrétním podrobnostem souvisejícím s požadavkem. Může jít o nastolení situace nebo vysvětlení významu určitých detailů.
  • Příklad: Místo otázky „Jak mohu zlepšit svou prezentaci?“ uveďte kontext: „Příští týden mám prezentaci pro skupinu vedoucích pracovníků v oblasti financí. Jak mohu zlepšit svou prezentaci, aby pro ně byla poutavější a relevantnější?“.
 2. Snímání úhlu pomocí perspektivy
  • Vysvětlení: Definování úhlu nebo perspektivy vede umělou inteligenci k tomu, aby reagovala z určitého úhlu pohledu. Může jít o určení perspektivy konkrétní zúčastněné strany, tematického zaměření nebo požadovaného výsledku.
  • Příklad: Místo otázky „Jaké jsou výhody práce na dálku?“ uveďte perspektivu: „Jaké jsou výhody zavedení politiky práce na dálku pro softwarové vývojáře z pohledu technologické společnosti?“.
 3. Zohlednění uživatelských preferencí
  • Vysvětlení: Zahrnutí uživatelských preferencí do výzvy pomáhá umělé inteligenci generovat odpovědi, které jsou více v souladu s tím, co má uživatel rád, co nemá rád a jaké má zájmy.
  • Příklad: Místo otázky „Doporučte film“ zvažte preference: „Doporučte film někomu, kdo má rád sci-fi a akční žánry, s preferencí filmů vydaných v posledních pěti letech.“
 4. Přizpůsobení kontextu uživatele
  • Vysvětlení: Díky zohlednění kontextu uživatele, jako je jeho aktuální situace, prostředí nebo specifické potřeby, jsou odpovědi umělé inteligence relevantnější a praktičtější.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Navrhněte cvičební režim“, přizpůsobte se kontextu: „Navrhněte domácí cvičení pro začátečníka bez vybavení, který má každý den k dispozici 30 minut.“
 5. Přizpůsobení stylu výstupu
  • Vysvětlení: Přizpůsobení stylu výstupu AI tak, aby odpovídal formátu nebo stylu komunikace preferovanému uživatelem, zvyšuje použitelnost a přitažlivost informací.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli „Vysvětlete, jak funguje fotosyntéza“, přizpůsobte styl výstupu: „Vysvětlete, jak funguje fotosyntéza, zjednodušeně a srozumitelně pomocí vizuálních pomůcek a analogií vhodných pro desetiletého žáka.“
 6. Přizpůsobení úrovni dovedností
  • Vysvětlení: Přizpůsobení složitosti odpovědi úrovni dovedností uživatele zajistí, že informace nebudou ani příliš zjednodušené, ani příliš pokročilé.
  • Příklad: Místo otázky „Jak používám Photoshop?“ se přizpůsobte úrovni dovedností: „Poskytněte pokročilé tipy a triky pro tvorbu úprav fotografií na profesionální úrovni, předpokládejte středně pokročilou znalost tohoto softwaru.“
 7. Použití osobních údajů
  • Vysvětlení: Využití osobních údajů může se souhlasem uživatele pomoci umělé inteligenci lépe přizpůsobit odpovědi konkrétním okolnostem a historii jednotlivce.
  • Příklad: Místo otázky „Dejte mi zdravotní tipy“ použijte osobní údaje: „Na základě mých posledních údajů z fitness trackeru mi poskytněte osobní zdravotní tipy, jak zlepšit mé kardiovaskulární zdraví.“

Zaměřením na personalizaci a přizpůsobení můžete zvýšit relevanci, zapojení a praktičnost odpovědí umělé inteligence.

Skupina 3: Definice rolí a pokyny

Úvod

Pro dosažení přesných a relevantních reakcí umělé inteligence je zásadní definovat roli AI a poskytnout jasné pokyny, co má a co nemá dělat. Tato skupina se zaměřuje na stanovení hranic a očekávání pro výkon AI, což pomáhá při přizpůsobování reakcí konkrétním potřebám.

Význam

Jasným vymezením role AI a zadáním explicitních pokynů k požadovaným akcím můžete výrazně zvýšit přesnost a relevanci výstupů umělé inteligence. Tím se sníží nejednoznačnost, zajistí se dodržování konkrétních požadavků a vytvoří se strukturovaný rámec, v němž AI pracuje.

Tipy a příklady

 1. Definice role, kterou hraje AI
  • Vysvětlení: Jasné určení role, kterou má umělá inteligence převzít, pomůže řídit její reakce tak, aby odpovídaly vašim očekáváním. To může zahrnovat roli experta, konzultanta, kouče atd.
  • Příklad: „Jako zkušený kariérní kouč projděte můj životopis a navrhněte, jak ho vylepšit, aby byl atraktivnější pro pozici softwarového inženýra.“
 2. Co dělat a co nedělat
  • Vysvětlení: Poskytnutí jasných pokynů, jaké akce má umělá inteligence provádět a čemu se má vyhnout, pomáhá generovat přesné reakce. To může zahrnovat specifikaci akcí, použití jazyka nebo oblastí, na které se má zaměřit.
  • Příklad: Místo: „Dejte mi zpětnou vazbu k mému příspěvku na blogu,“ uveďte: „Poskytněte mi konstruktivní zpětnou vazbu k mému příspěvku na blogu se zaměřením na gramatiku a styl, ale nekomentujte téma obsahu.“
 3. Formát výstupu ovládání
  • Vysvětlení: Zadání požadovaného formátu výstupu AI pomáhá získat odpovědi, které jsou strukturované a prezentované podle vašich potřeb. Může jít o formáty, jako jsou odrážky, eseje, zprávy atd.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Vysvětlete výhody cvičení“, kontrolujte formát: „Vyjmenujte výhody pravidelného cvičení v bodech a zaměřte se na fyzické, duševní a emocionální zdraví.“

Definováním role AI a poskytnutím jasných pokynů, co má a co nemá dělat, jakož i kontrolou výstupního formátu, připravíte půdu pro efektivnější a cílenější interakce s umělou inteligencí.

Skupina 4: Strukturovaný přístup

Úvod

Strukturovaný přístup při vytváření promptů zajišťuje, že umělá inteligence zpracovává informace logickým a organizovaným způsobem. Tato skupina zdůrazňuje, že je důležité vést AI postupným procesem a podporovat řetězení myšlenek, což vede k ucelenějším a komplexnějším odpovědím.

Význam

Strukturovaný přístup pomáhá rozdělit složité úkoly do zvládnutelných kroků, díky čemuž je pro AI snazší pochopit a řešit jednotlivé aspekty výzvy. Podporou myšlenkového řetězce umožníte AI poskytovat podrobné a dobře odůvodněné odpovědi. Tato metoda zvyšuje srozumitelnost, hloubku a užitečnost výstupu AI.

Tipy a příklady

 1. Postupujte krok za krokem
  • Vysvětlení: Rozdělení úkolu do postupných kroků pomáhá AI sledovat logický postup a zajišťuje, že každá část požadavku je důkladně vyřešena.
  • Příklad: Místo otázky „Jak začít podnikat?“ poskytněte návod krok za krokem: „Vysvětlete, jak postupovat při zakládání malého podniku. Začněte průzkumem trhu, pak proberte plánování podnikání, právní požadavky, možnosti financování a nakonec marketingové strategie.“
 2. Myšlenkový řetězec (Chain of Thought)
  • Vysvětlení: Podněcování myšlenkového řetězce zahrnuje podněcování AI k metodickému uvažování o problému nebo úkolu. Tento přístup pomáhá vytvářet podrobnější, logičtější a propracovanější odpovědi.
  • Příklad: Místo otázky: „Vyřešte tento matematický problém“, vytvořte řetězec myšlenek: „Chcete-li vyřešit tento matematický problém, nejprve určete příslušné veličiny, pak proveďte potřebné výpočty a nakonec dojděte k řešení.“ Toto postupné vedení pomáhá umělé inteligenci poskytnout komplexnější a přesnější odpověď.

Zavedením strukturovaného přístupu, který zahrnuje pokyny krok za krokem a podporu myšlenkového řetězce, usnadníte jasnější a komplexnější interakci s AI.

Skupina 5: Interakce a flexibilita

Úvod

Poskytnutím příkladů, nastavením délkových omezení, umožněním AI klást upřesňující otázky a hledání alternativ můžete zvýšit kvalitu a relevanci odpovědí AI. Tato skupina se zaměřuje na vytvoření dynamického a přizpůsobivého procesu interakce, který maximalizuje užitečnost obsahu generovaného AI.

Význam

Interaktivní a flexibilní podněty umožňují umělé inteligenci lépe pochopit a zpřesnit své odpovědi na základě vaší zpětné vazby a potřeb. Příklady poskytují jasnost, omezení délky zajišťují stručnost, upřesňující otázky pomáhají řešit nejasnosti a zkoumání alternativ rozšiřuje škálu možných řešení. Tyto prvky společně podporují produktivnější a na míru šitou zkušenost s umělou inteligencí.

Tipy a příklady

 1. Příklady
  • Vysvětlení: Uvedení příkladů pomůže AI pochopit vaše očekávání a požadovaný formát nebo styl odpovědi. Příklady slouží AI jako referenční bod, aby mohla sladit svůj výstup s vašimi požadavky.
  • Příklad: Místo otázky „Napište popis produktu“ uveďte příklad: „Napište popis produktu pro chytrý telefon. Například: „Smartphone XYZ je vybaven 6,5palcovým displejem, 128GB úložištěm a 48Mpx fotoaparátem a díky výkonnému procesoru a baterii s dlouhou výdrží nabízí bezproblémový uživatelský zážitek.““
 2. Omezení délky výstupu
  • Vysvětlení: Nastavení omezení délky zajišťuje, že odpovědi AI jsou stručné a v požadovaném rozsahu, což usnadňuje jejich čtení a používání.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli „Shrňte knihu“, zadejte omezení délky: „Shrňte knihu ‚To Kill a Mockingbird‘ ve 150 slovech.“
 3. Nechte AI, aby vám položila upřesňující otázky
  • Vysvětlení: Umožnění AI klást upřesňující otázky pomáhá vyřešit případné nejasnosti a zajišťuje přesnější a relevantnější odpověď. Tento interaktivní proces může zlepšit celkovou kvalitu výstupu AI.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Naplánujte si víkendový výlet“, položte upřesňující otázky: „Naplánujte si víkendový výlet. Klidně se mě ptejte na mé preference, rozpočet a možnosti destinace.“
 4. Získat alternativy
  • Vysvětlení: Ptát se na alternativy rozšiřuje rozsah odpovědí AI a poskytuje více možností výběru, což může být užitečné pro rozhodování nebo zkoumání různých perspektiv.
  • Příklad: Místo otázky „Navrhněte marketingovou strategii“ hledejte alternativy: „Navrhněte tři různé marketingové strategie pro propagaci nového ekologického výrobku.“

Začleněním interakce a flexibility do podnětů vytvoříte dynamičtější a citlivější prostředí AI.

Skupina 6: Kreativita a inovace

Úvod

Kreativita a inovace spočívají v tom, že umělou inteligenci vedete k tomu, aby přemýšlela nestandardně a přicházela s originálními a vynalézavými nápady. Tato skupina zdůrazňuje, že je důležité využívat AI k podněcování kreativity, zkoumání nových možností a vytváření nových pohledů a řešení.

Význam

Podpora kreativity a inovací v reakcích na umělou inteligenci může vést k převratným nápadům a řešením, která nemusí být hned zřejmá.

Tipy a příklady

 1. Podporovat nápadité myšlenky
  • Vysvětlení: Vyzvěte AI, aby využila představivost a kreativně přemýšlela a vytvořila jedinečné nápady nebo řešení.
  • Příklad: Místo otázky: „Jaké jsou některé marketingové strategie?“ podpořte nápadité myšlení: „Jaké jsou netradiční a kreativní marketingové strategie pro uvedení nového technologického gadgetu na nasycený trh?“.
 2. Prozkoumejte alternativní scénáře
  • Vysvětlení: Podpořte AI, aby zkoumala různé scénáře a výsledky a rozšířila tak škálu možných řešení nebo nápadů.
  • Příklad: Místo otázky: „Jak můžeme zlepšit náš produkt?“ prozkoumejte alternativní scénáře: „Představte si tři různé scénáře budoucího vývoje trhu s naším výrobkem. Jak můžeme inovovat, abychom si v každém scénáři udrželi náskok?“
 3. Kombinovat koncepty
  • Vysvětlení: Vyzvěte AI, aby zkombinovala různé koncepty nebo nápady a vytvořila něco nového a inovativního.
  • Příklad: Místo otázky: „Jaké jsou některé funkce chytrého domácího zařízení?“ zkombinujte pojmy: „Zkombinujte funkce zařízení chytré domácnosti s možnostmi nositelné technologie a navrhněte nový, inovativní produkt.“
 4. Inspirujte se kreativním obsahem
  • Vysvětlení: Umělá inteligence může vytvářet kreativní obsah, jako jsou příběhy, umělecká díla nebo nápady na design, které inspirují k originalitě a inovacím.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Napište příběh,“ inspirujte kreativní obsah: „Napište krátký sci-fi příběh z budoucnosti, kde lidé a umělá inteligence koexistují a spolupracují na vesmírných průzkumných misích.“
 5. Inovativní řešení problémů
  • Vysvětlení: Podpořte AI, aby k řešení problémů přistupovala inovativními a netradičními metodami.
  • Příklad: Místo otázky „Jak můžeme snížit uhlíkovou stopu naší společnosti?“ se zaměřte na inovativní řešení problémů: „Jaké inovativní a udržitelné metody může naše společnost přijmout, aby výrazně snížila uhlíkovou stopu a zároveň zvýšila efektivitu?“.

Zaměřením se na kreativitu a inovace můžete využít potenciál umělé inteligence ke generování originálních a vynalézavých nápadů a řešení.

Skupina 7: Efektivita a produktivita

Úvod

Tato skupina zdůrazňuje význam vytváření promptů, které pomáhají zefektivnit procesy, šetří čas a zvyšují efektivitu odpovědí umělé inteligence, což v konečném důsledku vede k produktivnějším výsledkům.

Význam

Optimalizace pro efektivitu a produktivitu zajišťuje, že odpovědi umělé inteligence jsou nejen přesné, ale také praktické a použitelné. Tento přístup může výrazně zvýšit schopnost uživatele rychle a efektivně plnit úkoly, čímž se interakce s AI stane hodnotnější a účinnější.

Tipy a příklady

 1. Stanovení priorit klíčových informací
  • Vysvětlení: Vyzvěte umělou inteligenci, aby se zaměřila na nejdůležitější a nejdůležitější informace, a ušetřila tak čas a zvýšila produktivitu.
  • Příklad: Místo otázky: „Jaké jsou podrobnosti o novém softwaru pro řízení projektů?“ upřednostněte klíčové informace: „Shrňte klíčové funkce a výhody nového softwaru pro řízení projektů a zdůrazněte, čím se liší od konkurence.“
 2. Realizovatelné kroky
  • Vysvětlení: Ujistěte se, že AI poskytuje jasné a realizovatelné kroky, které lze okamžitě provést k dosažení požadovaných výsledků.
  • Příklad: Místo otázky „Jak mohu zvýšit svou produktivitu?“ se zaměřte na realizovatelné kroky: „Uveďte pět realizovatelných kroků ke zlepšení mé každodenní produktivity, včetně konkrétních nástrojů nebo technik, které lze použít.“
 3. Techniky pro úsporu času
  • Vysvětlení: Vyzvěte AI, aby navrhla techniky nebo metody, které šetří čas a zefektivňují procesy.
  • Příklad: Místo otázky: „Jak mohu lépe spravovat e-maily?“ se zaměřte na techniky, které šetří čas: „Jaké jsou účinné techniky pro úsporu času při správě e-mailů, včetně nástrojů pro automatizaci a stanovení priorit?“.
 4. Nástroje a zdroje pro efektivitu
  • Vysvětlení: Vyžádejte si informace o nástrojích a zdrojích, které mohou zvýšit efektivitu a produktivitu při plnění konkrétních úkolů.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Pomozte mi s mým projektem“, požádejte o nástroje pro zvýšení efektivity: „Jaké jsou nejlepší nástroje a zdroje pro řízení společného projektu se vzdáleným týmem?“.
 5. Optimalizace pracovních postupů
  • Vysvětlení: Umělá inteligence navrhuje způsoby optimalizace pracovních postupů a procesů pro zvýšení efektivity.
  • Příklad: Místo otázky: „Jak mohu zlepšit pracovní postupy mého týmu?“ se zaměřte na optimalizaci: „Navrhněte způsoby, jak optimalizovat pracovní postup mého týmu, aby se zlepšila spolupráce a snížila úzká místa, a to s ohledem na digitální nástroje i organizační postupy.“

Zaměřením se na efektivitu a produktivitu můžete zajistit, že odpovědi umělé inteligence budou nejen informativní, ale také praktické a použitelné, což pomůže zefektivnit procesy a zvýšit celkovou produktivitu.

Skupina 8: Zpětná vazba a iterace

Úvod

Tato skupina se zaměřuje na neustálé zlepšování pohotového zpracování prostřednictvím zpětné vazby a opakovaných úprav, které zajišťují, že výstupy umělé inteligence jsou postupně přesnější a relevantnější.

Význam

Iterativním vylepšováním podnětů na základě zpětné vazby můžete výrazně zvýšit srozumitelnost, relevanci a kvalitu odpovědí generovaných umělou inteligencí. Tento přístup umožňuje identifikovat a opravit problémy, což vede k efektivnější a uspokojivější interakci s AI.

Tipy a příklady

 1. Žádost o konkrétní zpětnou vazbu
  • Vysvětlení: Požádejte umělou inteligenci o zpětnou vazbu k jejím odpovědím, abyste zjistili, jak dobře porozuměla zadání a kde je možné provést zlepšení.
  • Příklad: Místo otázky „Vytvořte marketingový plán“ si vyžádejte konkrétní zpětnou vazbu: „Vytvořte marketingový plán pro uvedení nového produktu na trh. Po předložení plánu uveďte oblasti, kde by výzva mohla být jasnější nebo konkrétnější, aby se zlepšila odpověď.“
 2. Iterativní zpřesnění
  • Vysvětlení: Pomocí iteračního procesu zdokonalujte podněty na základě předchozích reakcí AI a zpětné vazby a postupně zlepšujte kvalitu výstupů.
  • Příklad: Začněte širokou výzvou: „Vysvětlete, jak zlepšit služby zákazníkům.“ Na základě počáteční odpovědi umělé inteligence výzvu iterativně upřesněte: „Vysvětlete, jak zlepšit služby zákazníkům v internetovém obchodě se zaměřením na dobu odezvy a personalizované služby.“
 3. Identifikace a náprava problémů
  • Vysvětlení: Analyzujte odpovědi AI a zjistěte případná nedorozumění nebo nepřesnosti a poté upravte výzvu tak, aby tyto problémy řešila.
  • Příklad: Pokud odpověď AI na otázku „Popište výhody práce na dálku“ není dostatečně hluboká, opravte ji: „Popište výhody práce na dálku pro zaměstnance a zaměstnavatele, včetně produktivity, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a úspory nákladů.“
 4. Využití zpětné vazby od uživatelů
  • Vysvětlení: Zapojte zpětnou vazbu od uživatelů, kteří s umělou inteligencí komunikují, abyste zdokonalili podněty a zlepšili kvalitu odpovědí na základě reálného použití a požadavků.
  • Příklad: Po použití umělé inteligence pro úkol zákaznické podpory shromážděte zpětnou vazbu od uživatelů: „Na základě zpětné vazby od uživatelů upravte podnět tak, aby lépe řešil běžné problémy zákazníků a poskytoval jasnější řešení.“
 5. Testování více variant
  • Vysvětlení: Vytvořte a otestujte několik variant podnětu, abyste zjistili, která verze přináší nejlepší odpovědi AI, a výsledky použijte k dalšímu zdokonalení.
  • Příklad: Vyzkoušejte různé podněty pro popis produktu: „Napište popis produktu pro chytré hodinky se zaměřením na jejich zdravotní funkce“ versus „Napište popis produktu pro chytré hodinky s důrazem na jejich funkce sledování kondice a monitorování spánku.“. Porovnejte odpovědi a určete nejúčinnější podnět.

Zaměřením se na zpětnou vazbu a opakování můžete své podněty neustále zdokonalovat a vylepšovat, což povede k přesnějším, relevantnějším a kvalitnějším odpovědím umělé inteligence.

Skupina 9: Tón a styl

Úvod

Tón a styl odpovědi AI může významně ovlivnit způsob, jakým budou informace přijaty a vnímány publikem. Tato skupina zdůrazňuje, že je důležité tyto aspekty definovat, aby bylo možné přizpůsobit výstupy AI požadovanému stylu komunikace, ať už jde o formální, neformální, technický nebo konverzační styl.

Význam

Určení tónu a stylu pomáhá zajistit, aby odpovědi AI byly nejen přesné, ale také vhodné pro kontext, ve kterém budou použity. Tím se zvyšuje relevance a účinnost komunikace, která je poutavější a vhodnější pro zamýšlené publikum.

Tipy a příklady

 1. Zadejte tón
  • Vysvětlení: Uvedení požadovaného tónu (např. formální, neformální, přátelský, autoritativní) pomáhá AI vytvářet odpovědi, které odpovídají zamýšlenému emocionálnímu a komunikačnímu kontextu.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Vysvětlete novou firemní politiku“, upřesněte tón: „Vysvětlete novou firemní politiku přátelským a přístupným tónem vhodným pro interní firemní zpravodaj.“
 2. Definice stylu
  • Vysvětlení: Určení stylu odpovědi (např. odborný, konverzační, přesvědčovací) zajišťuje, že výstup AI odpovídá zamýšlenému účelu a publiku.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Napište článek o změně klimatu“, definujte styl: „Napište článek o změně klimatu hovorovým stylem, který je snadno srozumitelný pro studenty střední školy.“
 3. Používání žargonu nebo zjednodušeného jazyka
  • Vysvětlení: Uvedení, zda se má používat žargon specifický pro dané odvětví, nebo zjednodušený jazyk, pomáhá AI přizpůsobit své odpovědi úrovni znalostí publika.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Popište funkce tohoto softwaru“, uveďte jazyk: „Popište funkce tohoto softwaru zjednodušeným jazykem vhodným pro netechnické uživatele.“
 4. Kulturní citlivost
  • Vysvětlení: Zajištění kulturní citlivosti a přiměřenosti reakcí AI může být rozhodující, zejména v různých nebo mezinárodních kontextech.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Vytvořte marketingový slogan pro náš produkt“, uveďte kulturní citlivost: „Vytvořte marketingový slogan pro náš produkt, který je kulturně citlivý a oslovuje globální publikum.“

Zaměřením se na tón a styl můžete umělou inteligenci vést k tomu, aby vytvářela odpovědi, které jsou nejen přesné, ale také dobře rezonují s cílovým publikem.

Skupina 10: Ověřování a validace

Úvod

Ověřování a validace jsou klíčové pro zajištění toho, aby odpovědi generované umělou inteligencí byly přesné, spolehlivé a odpovídaly požadovaným normám nebo pokynům. Tato skupina zdůrazňuje význam křížové kontroly informací, specifikace zdrojů a stanovení kritérií pro ověřování výstupů AI.

Význam

Zajištění přesnosti a spolehlivosti odpovědí AI je zásadní zejména v oblastech, které vyžadují přesné informace, jako je výzkum, právní, lékařská a technická oblast. Ověřování a validace pomáhají udržovat důvěryhodnost a spolehlivost informací poskytovaných AI.

Tipy a příklady

 1. Informace o křížové kontrole
  • Vysvětlení: Vyzývání AI, aby své odpovědi porovnávala s více zdroji, zajišťuje, že informace jsou přesné a spolehlivé.
  • Příklad: Místo otázky: „Uveďte nejnovější statistiky o změně klimatu“ přidejte křížovou kontrolu: „Uveďte nejnovější statistiky o změně klimatu a zajistěte, aby údaje byly ověřeny alespoň ze dvou renomovaných zdrojů, jako je NASA a IPCC.“
 2. Uveďte zdroje
  • Vysvětlení: Požadavek, aby AI uvedla konkrétní zdroje nebo typy zdrojů, zvyšuje důvěryhodnost a sledovatelnost poskytnutých informací.
  • Příklad: Místo toho, abyste řekli: „Vysvětlete účinky kofeinu na zdraví“, uveďte zdroje: „Vysvětlete účinky kofeinu na zdraví a uveďte citace z odborných lékařských časopisů a výzkumných studií.“
 3. Nastavení kritérií ověřování
  • Vysvětlení: Definování kritérií pro validaci výstupu AI zajišťuje, že odpovědi před přijetím splňují určité normy nebo pokyny.
  • Příklad: Místo otázky: „Shrňte klíčové body nové legislativy“, stanovte kritéria pro ověření: „Shrňte klíčové body nové legislativy a ujistěte se, že shrnutí dodržuje standardy právní analýzy a obsahuje odkazy na konkrétní paragrafy.“
 4. Žádost o aktualizace a revize
  • Vysvětlení: Umožnění aktualizací a revizí zajišťuje aktuálnost a přesnost informací, zejména v rychle se měnících oblastech.
  • Příklad: Místo otázky „Jaká jsou aktuální cestovní omezení v rámci COVID-19?“ si vyžádejte aktualizace: „Jaká jsou aktuální cestovní omezení COVID-19 k tomuto týdnu? Ujistěte se prosím, že informace jsou aktuální a odrážejí nejnovější pokyny CDC a WHO.“

Začleněním ověřování a validace do promptů zajistíte, že odpovědi umělé inteligence budou nejen informativní, ale také přesné a důvěryhodné.

Závěr

Zvládnutí umění tvorby účinných podnětů umělé inteligence je zásadní pro maximalizaci potenciálu systémů umělé inteligence. Uplatňováním osvědčených postupů, jako je zajištění srozumitelnosti, poskytování kontextu, definování rolí a používání strukturovaných přístupů, můžete výrazně zvýšit přesnost a relevanci odpovědí generovaných umělou inteligencí. Důraz na zpětnou vazbu a iteraci, personalizaci a dodržování etických standardů dále zdokonaluje interakci a zajišťuje, že výstupy AI jsou nejen užitečné, ale také respektující a vhodné.

Pečlivým dodržováním těchto technik můžete plně využít možnosti umělé inteligence a učinit z ní mocný nástroj pro řešení složitých problémů, vytváření kreativního obsahu a zlepšování rozhodovacích procesů. Díky těmto pokynům jste nyní připraveni vytvářet prompty, které účinně využívají sílu umělé inteligence a podporují inovace a efektivitu vašeho úsilí. Ať už jste začátečník, nebo zkušený uživatel, tyto tipy vám pomohou dosáhnout přesnějších a smysluplnějších výsledků při interakci s AI.

Asociace

© 2024 Všechna práva vyhrazena

Česká asociace umělé inteligence z.ú.